• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၃) ေမြးေန႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:08:30

                           第三课 祝你生日快乐¸click here to listen

           သင္ခန္းစာ (၃)   ေမြးေန႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

 

zhù  nǐ shēng  rì   kuài 

1,                                乐!   

     ေမြးေန႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

 

gān  bēi

2,      杯!   

   ခြက္ေမွာက္ေသာက္ၾကစို႔။ Cheers!

 

      de  diàn  huà  hào   shì  duō  shǎo

3,                             少?

   ခင္ဗ်ားဖုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္လဲ။

     

 

 

စကားေျပာ(၁)  对话一:

A:这是我妹妹,今天是她生日。 ဒါကၽြန္ေတာ့္ညီမပါ၊ဒီေန႔က သူ႔ေမြးေန႔ပါ။

B:祝你生日快乐!                     ေမြးေန႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

C:谢谢!                                  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二:

A:干杯!                     Cheers

B:干杯!                     Cheers

 

စကားေျပာ(၃)  对话三:

A:  你的电话号码是多少?           ခင္ဗ်ားဖုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္လဲ။

B12345678                          ၁၂၃၄၅၆၇၈။

 

 

မွတ္ခ်က္----

líng  yī   èr   sān         liù           jiǔ   shí

 零                                                              

 ၀                                                ၁၀

   Webradio