• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၂) ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ေတာင္းပန္ျခင္း

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:05:37
 

第二课    感谢和道歉¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၂) ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ေတာင္းပန္ျခင္း

 

1 xiè  xiè  

   谢。                 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

 xiè   xiè   nǐ

     你。         ခင္ဗ်ားကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

      fēi  cháng  gǎn  xiè

2              谢。 ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။

 

      bú   yòng  xiè

3          谢。        ရပါတယ္။ (ေက်းဇူးတင္စရာမလိုပါဘူး။)

 

      duì        qǐ

4          起。        ေတာင္းပန္ပါတယ္။

 

      méi  guān   xi

5          系。        ရပါတယ္။ (ကိစၥမရိွပါဘူး။)

 

      méi   shì

6      事。                ရပါတယ္။ (ကိစၥမရိွပါဘူး။)

 

စကားေျပာ(၁) 对话一

A:非常感谢!                ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။

B:不用谢!                   ရပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္စရာမလိုပါဘူး။

 

စကားေျပာ (၂)   对话二

A: 对不起。                     ေတာင္းပန္ပါတယ္။

B: 没关系。                     ရပါတယ္။ (ကိစၥမရိွပါဘူး။)

A: 对不起。                     ေတာင္းပန္ပါတယ္။

B: 没事儿。                     ရပါတယ္။ (ကိစၥမရိွပါဘူး။)

   Webradio