• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၁) ႏႈတ္ဆက္ျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:02:49
 

第一课    打招呼¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၁)  ႏႈတ္ဆက္ျခင္း။

nǐ  hǎo

1、     好。                              မဂၤလာပါ။

 

 nǐ  jiào  shén  me  míng  zi

2                字? ရွင့္နာမည္ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။

 

      zhè   shì  wǒ   de  míng  piàn

3                片。   ဒါကၽြန္ေတာ္(ငါ့)ရဲ႕လိပ္စာကဒ္ပါ။

 

      hǎo  jiǔ    jiàn

4          见。                 မေတြ႔ရတာၾကာျပီ။

 

စကားေျပာ(၁)   对话一

A: 你好                    မဂၤလာပါ။

B: 你好                    မဂၤလာပါ။

A: 您好。                    မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ(ရွင္)။

B: 您好。                    မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ(ရွင္)။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A: 你叫什么名字?      ရွင့္နာမည္ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။

B: 我叫王龙。             ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ Wang Long လို႔ေခၚပါတယ္။

A: 你叫什么名字?      ခင္ဗ်ားနာမည္ဘယ္လိုေခၚပါသလဲ။

B: 刘陆。                    Liu Lu ပါ။

 

စကားေျပာ(၃)   对话三

A: 这是我的名片。      ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လိပ္စာကဒ္ပါ။

B: 谢谢。                    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

A: 好久不见。你好吗?မေတြ႔ရတာၾကာျပီ။ ေနေကာင္းလား။

B: 挺好的。谢谢。       ေကာင္းပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

   Webradio