• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• "စပ်စ္သီး အခ်င္ စိတ္ေနစိတ္ထား"ဟာ တရုတ္-အာဖရိက လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ တားဆီးနုိင္မွာ မဟုတ္
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖိုရမ္ ပီကင္းထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝး ျဖစ္စဥ္ အေပၚ အာဖရိက မီဒီယာမ်ား တက္ၾကြစြာ အာရံုစိုက္ၾက
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖိုရမ္ ပီကင္းထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝး ေခါင္းေဆာင္မ်ား စားပြဲဝိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာဖရိကျပည္သူတိုင္း အက်ိဳးစီးပြားခံစားေစရန္ျဖစ္သည္
• လမ္ဆန္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႔ေလ့လာလႈပ္ရွားမႈကို တရုတ္ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္
• တရုတ္-အာဖရိက ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရံပံုေငြ ႏွင္႔ ရဝမ္ဒါဖြံ႔ျဖိဳးေရးဗ်ဴရုိတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ
• တရုတ္-အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ စက္မႈကုန္သြယ္မႈေလာကမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရီွက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို အာဖရိက နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔ ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ ပီကင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္႔ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ဇနီးသည္မ်ားကို ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဖိန္လိယြမ္ ဧည္႔ခံ
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ ပီကင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အနာဂတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ၈ ရပ္ တင္ျပ
• တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တရုတ္-အာဖရိကသုေတသနဌာနကို တည္ေထာင္မည္
• တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ၈ ရပ္ကုိ တင္ျပ
• အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ေဂဟစနစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈအေြက္ ေထာက္ပံ႔ကူညီေရး လုပ္ငန္းရပ္ေပါင္း ၅၀ ကို တရုတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
• တရုတ္-အာဖရိက ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ လုံျခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ ထားရွိရန္ တရုတ္ ဆုံးျဖတ္
• တရုတ္ျပည္သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ပိုမိုရင္းႏီွးေသာ ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္လိုဟု ရီွက်င္႔ဖိန္ဆို
• အာဖရိကတုိက္ ၂၀၃၀ျပည္႔ႏွစ္မေရာက္ခင္ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳေရးကို အေျခခံအားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တရုတ္ေထာက္ခံအားေပး
• အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားအား ေဆးဝါးကုသမႈ ေထာက္ပံ႔ကူညီေရး လုပ္ငန္းကုိ အဆင္႔ျမွင္႔တင္မည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ အာဖရိကတြင္ လူပန္း စက္ရုံ ၁၀ ခု ထားရွိမည္
• အာဖရိက ကုန္ပစၥည္း အထူးသျဖင္႔ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မဟုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းဖုိ႔ တုိးခ်ဲ႔ရန္ တရုတ္ ဆုံးျဖတ္
• တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အာဖရိက အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ကုိ ေထာက္ခံ
• တရုတ္ႏွင္႔အာဖရိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မလုပ္ရေသာအခ်က္၅ခ်က္ကို စြဲကိုင္မည္ ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio