• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ ေလထုသန္႔စင္ေရးစီမံကိန္းကို ဘက္စံုေဖၚေဆာင္
• ၂၀၁၇ခုနွစ္ တရုတ္စီးပြားေရး ၆႔၅ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္တိုးတက္နိုင္ဖြယ္ရာရွိမည္ဟု တရုတ္ စီးပြားေရးပညာရွင္ဆို
• နိုင္ငံတကာစံနႈန္းျမင္႔လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံု ရွန္ဟိုင္းတည္ေဆာက္မည္
• ရွန္းတုန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လီေခ႔ခ်န္ပါဝင္
• ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်န္းတယ္က်န္၊ယြိက်င္႔ရွိန္၊ဝမ္ခ်ီရွန္ပါဝင္
• ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ား
• ပီကင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝမ္ခ်ီရွန္ပါဝင္
• ရွန္ဟုိင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္ပါဝင္
• ၂၀၁၇ခုနွစ္ စီးပြားေရးတိုးနႈန္းကို ၆႕၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိရန္ တရုတ္သတ္မွတ္
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ၂၀၁၇ခုနွစ္ တရုတ္အစိုးရလုပ္ငန္း၏ လမ္းေၾကာင္းေျမပံု
• အစုိးရတည္ေဆာက္ေရးဘက္စံု အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ေျပာၾကား
• ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုနွင္႔ထိုင္ဝမ္ေရးရာလုပ္ငန္း လီေခ႔ခ်န္ေျပာၾကား
• ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူ၊ ကမၻာ႔ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစြမ္းေဆာင္သူႏွင္႔ႏိုင္ငံတကာ စည္းစနစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူျဖစ္သည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ေျပာၾကား
• တရုတ္ျပည္သူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာ လီေခ႔ခ်န္ေျပာၾကား
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး ၅ရက္ေန႔နံနက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည္
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေရးဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
• တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္အစည္းအေဝး၌ ယြီက်င့္ရွိန္းက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
• တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္အစည္းအေဝး၌ ယြီက်င့္ရွိန္းက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
• တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္အစည္းအေဝး၌ ယြီက်င့္ရွိန္းက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio