• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

(ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ ေနထိုင္မႈဘဝ-ေဆာင္းပါးစဥ္ ၇) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိသူ မာရွန္႔ရွန္ကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ဘာျဖစ္လို႔ ခ်ီးက်ဴးတာလဲ

(GMT+08:00) 2019-02-11 10:37:19

၂၀၁၈ခုႏွစ္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဟာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္တဲ႔ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္သူဆုကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ရာ ေအာက္ေျခ အဆင္႔ ေနရာေဒသမွ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ျပဳလုပ္သူ၊ ထူးခၽြန္တဲ႔ ျပည္သူ႔ဖ်န္ေျဖေရး အရာရွိ မာရွန္႔ရွန္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေရွ႕ေျပးတပ္ဦးဆုကို ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္မ်ားက မာရွန္႔ရွန္က ျပည္သူလူထုမ်ား အတြက္ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဖ်န္ေျဖေပးၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အတြက္လည္း အကူအညီေပးတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ကေတာင္ သူ႔ကို ခ်ီးက်ဴးခဲ႔တယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္နဲ႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပတဲ႔အခါမွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က ခ်ဳံခ်င္႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ စိစစ္ပဲြမွာ သြားေရာက္ပါဝင္ခဲ႔တယ္။ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေရြးခံရတဲ႔ မာရွန္႔ရွန္က သူရဲ႕ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ေနရာေဒသမွာ ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ရာမွာ ရရွိခဲ႔ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ရွီက်င္႔ဖိန္အား ေျပာျပခဲ႔တယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္က မာရွန္႔ရွန္ဟာ ခ်ံဳခ်င္႔ၿမိဳ႕ ေပကြမ္ယင္းေခ်ာင္-လူေနရပ္ကြက္ ရံုးဌာနမွာ ဖ်န္ေျဖေရး အရာရွိ အျဖစ္ စတင္ လုပ္ခဲ႔တယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အတြင္း သူဟာ လူေနရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီေျဖရွင္းေပးတယ္။ အခုအထိ မာရွန္႔ရွန္ရဲ႕ ဖ်န္ေျဖမႈေတြနဲ႔ အျငင္းပြားမႈ ၂၀၀၀ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ႔ၿပီ။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အတြင္း မာရွန္႔ရွန္ဟာ အိမ္ရာဖ်က္သိမ္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခဲြေရးနဲ႔ မိသားစု ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္း ခဲြေဝေရး စတာေတြ ဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ေနရာေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ႔ ပဋိပကၡနဲ႔ အျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ဖူးတယ္။ သူရဲ႕ ဖ်န္ေျဖမႈနဲ႔ အဲဒီ ပဋိပကၡနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြကို အၿမဲ ေကာင္းမြန္သင္႔ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ အခု အထိ မာရွန္႔ရွန္ဟာ ပဋိပကၡနဲ႔ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္း အမ်ိဳး၆၀ေက်ာ္ကို ရွာႀကံရရွိ စုေဆာင္းခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ၿပီး "မာရွန္႔ရွန္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း"ဟာ တစ္ျပည္လံုး ေနရာေဒသ အသီးသီးမွ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား နည္းယူေလ႔လာၾကတဲ႔ စံနမူနာ ျဖစ္လာတယ္။

မာရွန္႔ရွန္ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ရွီက်င္႔ဖိန္က အေဆာက္အအံုတစ္ခု ဟာ ထုပ္နဲ႔တိုင္ေတြရဲ႕ က်ားကန္ေပးမႈ လုိအပ္သလို တရုတ္ ဝိေဒသ ထူးျခားခ်က္ပါ ဆိုရွယ္လစ္ လုပ္ငန္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို လိုအပ္တဲ႔အျပင္၊ ခိုင္မာတဲ႔ အေျခခံအုတ္ျမစ္ရဲ႕ က်ားကန္ေပးမႈလည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားတယ္။

   Webradio