• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေတာင္႔တင္းေသာႏုိင္ငံႏွင္႔ အင္တာနက္အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ
ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားေပးၿပီး စက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
တည္ၿငိမ္ ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ထိန္းထားမည္ဟုစက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆို

(GMT+08:00) 2019-01-11 16:16:25

      တရုတ္ႏုိင္ငံ စက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေျမာင္ေဝသည္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဗဟုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေတာင္႔တင္းေသာႏုိင္ငံႏွင္႔ အင္တာနက္အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားေပးၿပီး စက္မႈႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

တည္ၿငိမ္ ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ထိန္းထားမည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio