• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရင္ဆိုင္ရာ၌ တရုတ္ျပည္မွ ရရွိသည္႔ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္သည္၊ အ​မ်ား​ျမင္​နိုင္​ေတြ႔နိုင္သည္႔ ရလဒ္ေကာင္မ်ားဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ဆို

(GMT+08:00) 2018-12-06 14:53:48

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ညီလာခံကို     ပိုလန္နိုင္ငံ  Katowice ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾက သည္႔ ပညာရွင္မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ရာ၌၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျပႆနာနွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရာ၌ တရုတ္ျပည္မွ ရရွိခဲ႔သည္႔ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္၊ အမ်ားက ျမင္နိုင္ေတြ႔နိုင္သည္႔ ရလဒ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ကမၻာ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္္သင္႔သည္႔ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ႔သည္ဟု မွတ္ယူၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ယခုအၾကိမ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈညီလာခံသည္၊ (ပဲရစ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္)ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ သည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရးအၾကီးဆံုးအစည္းအေဝးတစ္ၾကိမ္ျဖစ္ သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္၊ (ပဲရစ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္) လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေရး ေသးစိတ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ျပီး၊  ေနာက္ဆံုး ကန္႔သတ္ရက္မတိုင္မီတြင္   ေလွ်ာ႔ေပးမႈရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားနွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားသည္၊ (ပဲရစ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္)၏ အေရးၾကီး အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

   Webradio