• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံေရးတြင္ "ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္၏ ဦးေဆာင္မႈ"ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္"တို႔ကို အေလးထား

(GMT+08:00) 2018-09-14 15:03:02

မၾကာခင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ အေရွ႕တိုင္း စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ရုရွား သမၼတ ပူတင္တို႔သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၄လ အတြင္း တတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈသည္ တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ သိသာထင္ရွားေသာ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္ အတြင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ပူတင္၏ ေတြ႔ဆံုပဲြ အႀကိမ္ ၂၀ေက်ာ္ရွိၿပီး တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈ၏ အဆင္႔ျမင္႔မားျခင္းႏွင္႔ တမူထူးျခားျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံျခားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ဦးစားေပးျခင္းကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးေဆာင္မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ နက္ရိႈင္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုၿပီး တရုတ္-ရုရွား ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တစ္ဆင္႔တိုး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အဆက္မျပတ္ စီစဥ္ေပးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔ အေနႏွင္႔ ႏွစ္ဖက္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို တြန္းအားေပးကာ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ တိုက္ရိုက္ တြန္းအားေပးမႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကားရွိ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခ်စ္ၾကည္မႈသည္ နယ္ပယ္ အသီးသီးႏွင္႔ အဆင္႔ဆင္႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ စံနမူနာျပသမႈ အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တိုက္ရိုက္ တြန္းအားေပးမႈႏွင္႔ စံနမူနာ ျပသမႈျဖင္႔ တရုတ္-ရုရွား ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈသည္ အဆင္႔တိုးျမင္႔ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေခတ္ကာလသစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဖဲြ႔စည္းပံု သိသာထင္ရွားစြာ တရားနည္းလမ္းက်ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ အရည္အေသြးႏွင္႔ ပမာဏ ၿပိဳင္တူ တိုးလာသည့္ အျပင္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စြမ္းအင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၊ ေလေၾကာင္းႏွင္႔ အာကာသ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကိုလည္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း၊ နည္းပညာ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္မႈ စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းလည္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏိုုင္ငံ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၏ အေရးႀကီးပံုကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔ နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ဇူလိုင္လက ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ သမၼတ ပူတင္တို႔မွ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ အတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေသာ " ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တစ္ဆင္႔တိုး နက္ရိႈက္ေစေရး ဆိုင္ရာ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ရုရွား ျပည္ေထာင္စု၏ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္"တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ဆိုင္ရာ အျပ���္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္း သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ ခ်စ္ၾကည္မႈကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္ဟု အေလးထား ေဖာ္ျပေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တရုတ္-ရုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ လူမႈေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵဆိုင္ရာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ တစ္ေန႔တျခား တည္တံ႔ခိုင္မာ လာေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္၊ ဘာသာစကားႏွစ္၊ ခရီးသြားႏွစ္၊ လူငယ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွစ္၊ မီဒီယာ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွစ္၊ ေဒသႏၲရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွစ္ စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံက က်င္းပျခင္းျဖင္႔ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ျပည္သူမ်ား အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈသည္ တစ္ေန႔တျခား ေႏြးေထြးလာၿပီး အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈ တျဖည္းျဖည္း နက္ရိႈင္းလာကာ ဝန္ထမ္း သြားလာမႈလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားျပားလာ ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ရုရွား၌ ခရီးလွည့္လည္သည့္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၁သန္း ၇သိန္းခန္႔ ရွိသကဲ႔သို႔ တရုတ္ျပည္၌ ခရီးလွည့္လည္သည့္ ရုရွား ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၂သန္း၃သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာ ေတာ္သင္ စုစုေပါင္း ဦးေရမွာ ၇ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ၁သိန္းအထိ တိုးလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈသည္ ႏိုင္ငံႀကီး ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆက္ဆံမႈ အတြက္ စံနမူနာ စိုက္ထူၿပီး တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ပါ ႏိုင္ငံႀကီး သံတမန္ေရးမွ ေအာင္ျမင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိက တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အာရံုစိုက္ျခင္းႏွင္႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား အၾကားရွိ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းႏွင္႔ အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ျခင္း သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio