• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပုိမုိရင္းနွီးေသာ တရုတ္-အာဖရိက ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

(GMT+08:00) 2018-09-04 09:36:27

၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ ပီကင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း လက္တဲြ ထူေထာင္ၿပီး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးၾကစုိ႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ လာမည္႔ ၃ နွစ္ အတြင္း အပါအဝင္ အခ်ိန္ပုိင္း တစ္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေဆာင္ရြက္မႈ ၈ ရပ္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရး၊ အေဆာက္အအုံ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေစေရး၊ ျမစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ စြမ္းအား ထူေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ လုံျခံဳေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပုိမုိရင္းနွီးေသာ တရုတ္-အာဖရိက ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက တရုတ္-အာဖရိက အနာဂတ္ေရးကုိ ေရွးရႈၿပီး တင္ျပေသာ အေတြးအေခၚသစ္နွင္႔ ေဆာင္ရြက္မႈသစ္ ျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ တရုတ္- အာဖရိက ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ၃ ရပ္ ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ တရုတ္-အာဖရိက ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ပထမ ေနရာ၌ ထားရွိေပးျခင္း၊ အာဖရိက ကုိယ္တုိင္ ဖြံ႔ျဖိဳးနုိင္စြမ္း တုိးျမွင္႔ေရးကုိ အဓိကထားျခင္းနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၀ ျပည္႔နွစ္က တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ တည္ေထာင္ ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း တရုတ္နွင္႔ အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၁၇ ဆ တုိးျမင္႔လာၿပီး အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပမာဏမွာ အဆေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တုိးလာသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio