• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကုိ အခြင္႔အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲနုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ ရွိေၾကာင္း ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ ဆီမီကြန္ဒတ္တာ အဆင္႔ျမင္႔သိပၸံနည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-08-10 09:29:22

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈမွာ ဆုိးရြား ျပင္းထန္လာေနကာ အေမရိကန္၏ အခြန္ တုိးေကာက္ျခင္း တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အနက္ တရုတ္ျပည္၏ ဆီမီကြန္ဒတ္တာ လုပ္ငန္း ပါဝင္ထားသည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆီမီကြန္ဒတ္တာစက္မ်ားနွင္႔ အစိတ္အပုိင္းပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ အဓိက လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက၊ အျမဳေတက် နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ အေရးတၾကီး လုိအပ္သည္ဟု နားလည္သိရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အက်ပ္အတည္းကုိ အခြင္႔အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ယုံၾကည္စိတ္နွင္႔ စြမ္းအား ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

အေမရိကန္၏ အခြန္ တုိးေကာက္ျခင္း တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အနက္ LED ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ က်န္းရွီးျပည္နယ္ နန္ခ်မ္ျမိဳ႔ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာဇုန္သည္ တရုတ္ျပည္ ပထမအသုတ္ ဆီမီကြန္ဒတ္တာ မီးလုံးမီးသီး ထုတ္လုပ္ေရး အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သိပံၸနည္းပညာဇုန္၌ တည္ရွိေသာ က်င္းနင္ ကုမၸဏီမွာ ျပည္တြင္း အၾကီးဆုံး ပါဝါၾကီး LED ဇင္႔ျပား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ထိပ္တန္း အမႈေဆာင္ အရာရွိ ေဒါက္တာ ဝမ္ျမင္က၊ အေမရိကန္၏ အခြန္ ေကာက္ယူျခင္း အဟန္႔အတားမွာ မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီ အေပၚ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ ရွိေသာ္လည္း ၅ ရာခုိင္နွုန္း ေက်ာ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ရွိၿပီး တစ္ကမၻာလုံး နုိင္ငံမ်ားစြာသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္ခ်ေနၿပီး အေမရိကန္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈနွုန္းသည္ နည္းပါးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အျခားနုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုို႔ေရာင္းခ်မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕မည္ ျဖစ္သည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ကုိလည္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

နန္ခ်မ္း အလယ္အလတ္နွင္႔ မုိက္ကရုိ ဆီမီကြန္ဒတ္တာ ထုတ္လုပ္ေရးစက္ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ က်ိဟြာက၊ တစ္ကမၻာလုံးမွ LED မီးလုံးမီးသီးနွင္႔ ကိရိယာ ၈၅ ရာခုိင္နွုန္းကုိ တရုတ္ျပည္၌ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခြန္ တုိးေကာက္လွ်င္လည္း အေမရိကန္က အျခားေဒသမွေန၍ အစားထုိး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေတြ႔နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ အခြန္ တုိးေကာက္ရန္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အေမရိကန္ စားသုံးသူမ်ားပင္ ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါသည္။

   Webradio