• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပထမ ၇လ တရုတ္ကုန္စည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ ၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ား

(GMT+08:00) 2018-08-09 16:09:13

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပထမ ၇လတြင္ တရုတ္ကုန္ပစည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္းပမာဏ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၆၇၂၀ ရွိျပီး အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းက ထက္ ၈.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ၎အနက္ သြင္းကုန္တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ပုိ္႔ကုန္ တိုးတက္မႈႏႈန္းထက္ ၇.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမ်ားျပီး ပိုေငြျပမႈသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ေလ်ာ႔နည္းသြားေၾကာင္း၊ The Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိျပီး ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း တရုတ္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းကုိ ကုိးကား၍ စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio