• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသ(၃)ခု ခရီးသြားလာေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦ အဆင္႔ျမင္႔တင္ေရး တရုတ္အားျဖည္႔

(GMT+08:00) 2018-07-11 14:43:41
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါ အ၀င္စသည္႔ ၀န္ၾကီးဌာန ၅ခုတို႔ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေသာ 《ေဒသသံုးခု ေဒသငယ္ ၃ ခု ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသ၌ ခရီးသြားလာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား မြမ္းမံ အဆင္႔တိုးျမွင္႔ျခင္း စီမံကိန္း(၂၀၁၈-၂၀၂၀ခုႏွစ္)》 စီမံကိန္းအရ ေဒသသံုးခုႏွင္႔ ေဒသငယ္ သံုးခုစသည္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသမ်ား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲသည္ဟု စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေဒသသံုးခုမွာ ရွီးဇန္႔၊ ျပည္နယ္ေလးခုမွ ဇန္းလူမ်ိဳး ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေဒသငယ္သံုးခုမွာ စီခ်မ္းျပည္နယ္မွ လ်န္စမ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ႏုက်မ္းတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio