• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈဆုိင္ရာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ေလ်ာ႔ပါးေစေရး အေၾကာင္း ေျပာဆုိ

(GMT+08:00) 2018-07-10 09:40:45

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူသည္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈဆုိင္ရာ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား ေလ်ာ႔ပါးေစေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၾကံဆခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက၊ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က အေမရိကန္၏ အခြန္ တုိးေကာက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ရည္စူးၿပီး တရုတ္နုိင္ငံသည္ မလုပ္မျဖစ္ ဆုိသလုိ လိုအပ္ေသာ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိတုိ႔သည္ ကုန္သြယ္မႈနွင္႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈဆုိင္ရာ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ အေၾကာင္းကုိ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ခံရေသာ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈကုိ ဆက္တုိက္ ေလ႔လာ အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တုိးလာေသာ အခြန္ ဝင္ေငြကုိ အဓိကအားျဖင္႔ ကုမၸဏီနွင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ ေလ်ာ႔ပါးေရးတြင္ အသုံးျပဳမွာ ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ သြင္းကုန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ရန္ အားေပးမွာ ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြါး ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အားျဖည္႔ၿပီး ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးမွာ ျဖစ္ျခင္း စသျဖင္႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio