• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ WTO စကၠျဖဴစာတမ္းကုိ တရုတ္နုိင္ငံက ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-06-29 09:05:54

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံးသည္ ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က တရုတ္နွင္႔ WTO စကၠျဖဴစာတမ္းကုိ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္၊ တရုတ္နုိင္ငံက WTO တြင္ပါဝင္ရာ၌ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဘက္စုံ ေဖၚေဆာင္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တံခါးဖြင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။

စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္၊ တရုတ္နုိင္ငံက WTO ပါဝင္ေရးဆုိင္ရာ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံျခင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံက WTO တြင္ ပါဝင္ ၿပီးေနာက္ ကမၻာၾကီးအတြက္ အေရးၾကီး အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းနွင္႔ တရုတ္နုိင္ငံက အရည္အခ်င္း ျမင္႔မားေသာ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးျခင္း အပါအဝင္ အပုိင္း ေလးပုိင္း ပါဝင္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယင္းစကၠျဖဴစာတမ္းတြင္၊ ၂၀၀၁ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံက WTO တြင္ ပါဝင္ ၿပီးေနာက္ နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဘက္စုံ အားျဖည္႔ၿပီး ကုန္ပစၥည္းနွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈ တံခါးဖြင္႔ေရးဆုိင္ရာ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ဝမ္ရွိဳ႕ဝင္က၊ ၂၀၁၀ ျပည္႔နွစ္ ကပင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုန္ပစၥည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး နယ္ပယ္၌ အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ကတိျပဳခ်က္ အားလုံးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္ကုိ ၂၀၀၁ ခုနွစ္က ၁၅ ႔၃ ရာခုိင္နွုန္းမွေန၍ ၉ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း အထိ ေလွ်ာ႔ခ် ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ကစၿပီး ကမၻာ႔ စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ နွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈနႈန္းမွာ ၃၀ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိၿပီး ကမၻာ႔ စီးပြါးေရး နာလန္ျပန္ထူေရးနွင္႔ တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အေရးၾကီး တြန္းအား ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio