• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-06-13 09:34:17

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္၏ စင္ကာပူ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေခ်ာေမာစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းနွင္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈ ရရွိျခင္းတုိ႔သည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစေရးနွင္႔ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ နုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္ေရး နယ္ပယ္တြင္ ရရွိေသာ အေရးၾကီး တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ နုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျမင္႔မားစြာ ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရရွိေသာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ကုိ ၾကိဳဆုိ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ ၾကိဳးပမ္းမႈကုိ ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔သည္ နွစ္နိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ရရွိေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္၊ ေနာက္ဆက္တဲြ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးရန္၊ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ နုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး ျဖစ္စဥ္ ဆက္တုိက္၊ ပုံေသ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔၊ ေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။

   Webradio