• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္မွ အစီရင္ခံစာ၃ရပ္ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-04-09 16:59:32

   

 ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္မွ ယမန္ေန႔ ၈ ရက္ေန႔က အာရွစီးပြားေရးတသားတည္းျဖစ္ေစေရး ျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၊ ထြန္းသစ္စစီးပြားေရးအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီရင္ခံစာႏွင္႔ အာရွယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္း အားအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ေရရွည္တြန္းအားမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဆက္တုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ဟန္႔တားတတ္ေၾကာင္း သတိေပး ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

   Webradio