• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွန္းရွီးျပည္နယ္အလွတရားမ်ားႏွင့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား

(GMT+08:00) 2018-03-07 16:27:48

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ရွန္းရွီးျပည္နယ္၊ရွီးအမ္းျမိဳ႕ဟာဆိုရင္၊ဟန္႕မင္း

ဆက္၊ခ်င္မင္းဆက္ႏွင့္ထန္မင္းဆက္တို႕မင္းဆက္(၆)ဆက္တိုင္နန္းစိုက္ခဲ့တဲ့

ျမိဳ႕၊ဘုရင္ထန္ရႊန္းဇံုးနဲ႕မိဖုရားယန္းယြြိဟြမ္တို႕ရဲ႕အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတည္ရွိရာ

ျမိဳ႕၊ကမၻာေက်ာ္စစ္သားရုပ္ေတြရွိတဲ့ျမိဳ���၊စာေပပညာရွင္ကြန္ဗ်ဴးရွပ္ေက်ာင္းမ်ားရွိရာျမိဳ႕စသျဖင့္နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္သလိုသိပၸံနဲ႕နည္းပညာ

မ်ားဟာလဲေခတ္နဲ႕အညီတိုးတက္လ်က္ရွိျပန္ပါတယ္။ရွီးအမ္းျမိဳ႕ဟာဆိုရင္အ

က်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ဧရိယာ(၁၀၁၀၈)စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းျပီး၊လူဦး

ေရ(၉)သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ပါတယ္။အဓိကစီးပြါးေရးကေတာ့ခရီးသြားလာေရး၊

စက္မႈသိပၸံနဲ႕လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ပါတယ္။ရွီးအမ္းျမိဳ႕လို႕ေျပာလိုက္တာနဲ႕ကမၻာ့အ့့ံဖြယ္(၈)ခုထဲမွာတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ကမၻာေက်ာ္စစ္သားရုပ္ျပတိုက္ကိုေတြးမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ဒီကမၻာေက်ာ္စစ္သားရုပ္ေတြကိုစတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တာကေတာ့(၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွာအလုပ္သမားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ေရရွိေအာင္ေရတြင္းတူးရာ(၃)မီတာေလာက္အေရာက္မွာေၾကြခြက္

တစ္ခြက္ကိုစတင္ေတြ႕ရွိပါတယ္။အဲ့ဒိေနာက္ဆက္လက္တူးေဖၚရာစစ္သားရုပ္(၅)ရုပ္ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။အလုပ္သမားအဖြဲ႕ဟာတူးေဖၚရရွိတဲ့ပစၥည္းေတြကိုေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြလို႕ေတြးမိျပီးေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနကိုအ

ေၾကာင္းၾကားလိုက္တဲ့အခါေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနကသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳတူးေဖၚလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ခ်င္မင္းဆက္ေခတ္ကစစ္သားရုပ္မ်ားျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရွိရျပီးအလြန္အမင္းမ်ားျပားလွတဲ့စစ္သားရုပ္မ်ားဟာဘုရင္ခ်င္းေရႊ

ဟြမ္ေခတ္ကမွန္းသုေတသနျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ခ်င္းေရႊဟြမ္ဘုရင္ဟာတရုတ္ရာဇဝင္မွာအင္မတန္ရက္စက္တဲ့မင္းအျဖစ္နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ခ်င္းေရႊဟြမ္ဘုရင္ဟာ၄င္းေသဆံုးတဲ့အခါသူခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာမိဖုရားမ်ား၊ေမာင္းမမိသံမ်ား၊စစ္သည္ေတာ္မ်ားကိုသူနဲ႕အတူျမွဳပ္ႏွံေပးရန္ရည္

ရြယ္ျပီး၄င္းစစ္သားရုပ္မ်ားကိုထုလုပ္ကာသခ်ၤ ိဳင္းပံုဖန္တီးခဲ့သည္ဟုသိရပါ

သည္။စစ္သားရုပ္မ်ားသည္အလြန္မ်ားျပားျပီးေနရာက်ယ္ဝန္းေသာေၾကာင့္ယခုအခါသြားေရာက္ေလ့လာပါကစစ္သားရုပ္ျပခန္းေပါင္း(၃)ခုရွိသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ရွီးအမ္းျမိဳ႕မွာဆိုရင္ရွန္းရွီးျပည္နယ္သမိုင္းျပတိုက္၊ရွီးအမ္းသ

မိုင္းျပတိုက္၊ေက်ာက္စာတိုက္စသည့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္း

ထားရာျပတိုက္မ်ားလဲရွိပါတယ္။ရွန္္ရွီးျပည္နယ္ျပတိုက္သည္တရုတ္ေရွး

ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုေလ့လာေသာသုေတသနပညာရွင္မ်ား၊စာတမ္းေရးသားသူမ်ားအတြက္စံုလင္ျပည့္ဝေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္

သည္ဟုလည္းေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ျပတိုက္တြင္ဟန္႕မင္းဆက္၊ခ်င္မင္းဆက္

ႏွင့္ထန္မင္းဆက္ေခတ္တို႕မွယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ပန္းပုလက္ရာမ်ား၊ေရွးေခတ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။တရုတ္ျပည္မင္းဆက္မ်ားထဲ

တြင္ထန္မင္းဆက္ေခတ္သည္အထြန္းကားဆံုးေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ထန္မင္း

ဆက္ေခတ္အသံုးအေဆာင္အမ်ားစုသည္ေရႊထည္၊ေငြထည္မ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္းရွန္းရွီးျပည္နယ္ျပတိုက္တြင္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ေက်ာက္

စာတိုက္ရွိေက်ာက္စာမ်ားသည္ထန္ေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားျဖစ္ျပီးမ်ားျပားလွ

ေသာေက်ာက္စာမ်ားကိုစနစ္တက်၊တေနရာထဲတြင္စုစည္းထားျပီးေက်ာက္စာတိုက္အျဖစ္ထားရွိကာျပည္တြင္းျပည္ပေလ့လာသူမ်ားအတြက္ဗဟုသုတအ

ျဖစ္ေလ့လာခြင့္ရသလိုခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္လဲတဖက္တလမ္းမွတိုင္းျပည္ဝင္

ေငြအတြက္အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ရွန္းရွီး

ျပည္နယ္၊ရွီးအမ္းျမိဳ႕တြင္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊သမိုင္းျပ

တိုက္မ်ားအမ်ားအျပားကိုထိန္းသိမ္းထားသလိုသိပၸံႏွင့္နည္းပညာမ်ားလဲလြန္

စြာတိုးတက္လ်က္ရွိေနျပန္ပါတယ္။ကာတြန္းကားမ်ားအတြက္ဇာတ္ေကာင္

ေရြးခ်ယ္ျပီးတီထြင္ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ား၊ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းေျမာက္

မ်ားစြာထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ား၊APP.မ်ား၊3Dမ်ားထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီ

မ်ားစသျဖင့္ျမင့္မားေသာနည္းပညာမ်ားလဲတိုးတက္ထြန္းကားလွ်က္ရွိေနျပန္

ပါတယ္။မိမိတို႕၏ရွန္ရွီးျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္းေလ့လာခဲ့ရသမွ်ေသာေရွး

ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ပန္းခီ်လက္ရာမ်ား၊သိပၸံနည္းပညာမ်ားထဲတြင္မွထူး

ျခားေသာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွာေတာ့ထန္မင္းဆက္ေခတ္၊မဂၤလာအခမ္းအနား

က်င္းပပံု၊ပံုရိပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။မဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပသကဲ့သို႕မိမိတို႕

အားျပင္ဆင္ေပး၊မဂၤလာဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ေစျပီး၊သတို႕သား၊သတို႕သမီးစံု

လင္စြာျဖင့္စံုတြဲေပါင္း(၆၀)ကိုထန္မင္းဆက္ေခတ္မဂၤလာအခမ္းအနားအတိုင္း

မဂၤလာဧည့္ခံပြဲက်င္းပေပးၾကပါတယ္။တရုတ္ရိုးရာမဂၤလာအခမ္းအနားတြင္သတို႕သားႏွင့္သတို႕သမီးတို႕သည္လက္တြဲ၍မီးဖိုအားေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း၊ျမင္းကုန္းႏွီးအားေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါတယ္။မီးဖိုအားေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းသည္တစ္သက္တာလံုးခ်စ္ခင္သင့္ျမတ္စြာေနထိုင္သြားၾကျပီးအခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္စြာျဖင့္တြဲလက္မ်ားခိုင္မာသည္ဟုအဓိပါၸယ္ရပါသည္။ျမင္းကုန္းႏွီးအားေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း

သည္တစ္သက္တာလံုး၊လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာေနထိုင္ႏိုင္သည္ဟုအဓိပါၸယ္ရပါသည္။သတို႕သားသည္သတို႕သမီး၏မ်က္ႏွာကိုအုပ္ထားေသာပုဝါအားတရုတ္ျခင္တန္ျဖင့္ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ထိုကဲ့သို႕ဖယ္ရွားေပးျခင္းသည္အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈ၊ရင္းႏွီးမႈမ်ားရရွိေစျပီးလိုအပ္ေသာဆႏၵမ်ားျပည့္ေျမာက္သည္ဟုအဓိပါၸယ္ရပါသည္။သတို႕သား၊သတို႕သမီးတို႕သည္မဂၤလာဧည့္ခံပြဲတြင္ဖက္ထုပ္စားျခင္းျဖင့္သားသမီးရတနာအျမန္ဆံုးရရွိသည္ဟုအယူအဆရွိသည့္အ

ေလွွွ်ာက္မဂၤလာပြဲတြင္ဖက္ထုပ္စားၾကပါသည္။၄င္းတရုတ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ

မ်ားကိုယခုထက္တိုင္ရိုးရာမဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလဲသိရပါသည္။ရွန္ရွီးျပည္နယ္သည္တရုတ္သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ဘုရင္

နန္းစိုက္ရာအရွည္ၾကာဆံုးျမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားေျမာက္

မ်ားစြာက်န္ရစ္ေနသည့္အတြက္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးသြားမ်ားေလ့လာမွတ္

သားစရာမ်ားအမ်ားအျပားရွိေနေသာျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၄င္းျပတိုက္

မ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္တႏွစ္လွ်င္

ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဦးေရပ်မ္းမွ်သန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ခန္႕လာေရာက္လည္

ပတ္ၾကသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္တိုင္းျပည္၏ဝင္ေငြတိုးေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးေနေသာရွန္းရွီးျပည္နယ္အလွတရားမ်ားႏွင့္ေရွး

ေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအေၾကာင္းေရးသားတင္ျပရင္းမိမိတို႕ႏိုင္ငံတြင္လည္း

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္္ပိုမို

ေကာင္းမြန္စြာအဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားအားဆြဲေဆာင္ကာခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမိုေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေစ

ေၾကာင္းဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

   Webradio