• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာ စံျပဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္

(GMT+08:00) 2018-01-30 13:27:36

တရုတ္အစုိးရသည္ မၾကာမီက စာတမ္း ထုတ္ျပန္ျပီး လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာ စံျပဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းစာတမ္းတြင္၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုကုိ အားကုိးျပီး တရုတ္ျပည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအေပၚ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္႔ပြါးနုိင္ေသာ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး အသြင္ပုံစံမ်ား ျဖစ္တည္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွု အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမွင္႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၅ ခုနွစ္ ေရာက္သည္႔အခါ နုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာ စံျပဇုန္ တစ္သုတ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio