• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုစနစ္ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာေန

(GMT+08:00) 2018-01-09 12:05:00

၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က လမ္ဆန္- မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပထမ အၾကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ တရုတ္ျပည္ စမ္းယာ႔ျမိဳ႔၌ က်င္းပ ခဲ႔ျပီးေနာက္ လမ္ဆန္- မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စနစ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းအရ၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဘက္နွစ္ဖက္တုိ႔၏ ကုန္သြယ္မွု စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၃ ႔၄၇ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ နုိဝင္ဘာလ အထိ နွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မွု စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၀၀႔ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio