• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပီကင္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ႔နည္း

(GMT+08:00) 2018-01-04 13:36:12

      ပီကင္းၿမိဳ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာနက ယခုလ ၃ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပီကင္းၿမိဳ႕၏ ေလထု အရည္အေသြး အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

       ၄င္းက မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ပီကင္းၿမိဳ႕၏ ေလထု အရည္အေသြး သိသာထင္ရွားစြာ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ ေလထုတြင္ PM2.5ညစ္ညမ္းမႈ၏ ပ်မ္းမွ် ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေလ်ာ႔နည္းသြားခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ပီကင္းၿမိဳ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္တိုင္းတာေရး စင္တာ ဒုဒါရိုက္တာ လ်ဴေပါင္ရွန္႔က ယမန္ႏွစ္က ပီကင္းၿမိဳ႕၏ ေလထုတြင္ PM2.5 အပါအဝင္ အဓိက ညစ္ညမ္းမႈ ၄မ်ိဳး၏ ပါဝင္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ႔နည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ေလထု အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ရက္အေရအတြက္ မ်ားစြာ တိုးလာၿပီး ဆိုးရြားေသာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မ်ားစြာ ေလ်ာ႔နည္းသြားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ သိရသည္။

ပီကင္းၿမိဳ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ေလထု ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဌာန ဌာနမွဴး လီရွမ္က မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက ပီကင္းၿမိဳ႕သည္ စြမ္းအင္ အသုံးျပဳမႈ ဖဲြ႔စည္းပံု၊ လုပ္ငန္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံုး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားကို တရားနည္းလမ္းက်ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွေန ျပဳလုပ္ၿပီး ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕သည္ PM2.5ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊ သိပၸံနည္းပညာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ိဳးစံု ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio