• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုနွစ္သည္ အာဆီယံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးသမုိင္းတြင္ အေရးၾကီး နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00) 2017-12-29 09:24:55

ယခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က အာဆီယံအဖဲြ႔သည္ အာဆီယံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ႔သည္။ တရုတ္ အာဆီယံ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုနွစ္သည္ အာဆီယံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးသမုိင္းတြင္ အေရးၾကီး နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

တရုတ္ ယခုေခတ္ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံမွု သုေတသနအဖဲြ႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွ သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး သုေတသီ က်မ္းေရႊကမ္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသ နုိင္ငံေရး အေျခအေနသည္ ျခံဳျပီး ၾကည္႔လွ်င္ တည္ျငိမ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြါးေရး သည္လည္း ဆက္တုိက္ တုိးတက္လာကာ ယခုနွစ္တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းမွာ ၅ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိနုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ပီကင္းတကၠသုိလ္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမွု ေကာလိပ္မွ ပါေမာကၡ က်ိဳင္ခြင္က၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အဆင္႔ တုိးျမွင္႔မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio