• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ေပတုိ ျဂိဳဟ္တုလမ္းျပစနစ္ ၅ နွစ္ ဆက္တုိက္ ပုံမွန္ လည္ပတ္

(GMT+08:00) 2017-12-28 09:52:05

တရုတ္ ေပတုိ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပစနစ္သည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က စတင္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး ငါးနွစ္အတြင္း ဆက္တုိက္ ပုံမွန္ လည္ပတ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေပတုိ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပစနစ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ စင္တီမီတာ အဆင္႔အထိ တိက် သိမ္႔ေမြ႔ မွန္ကန္စြာ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးနုိင္ျပီ ျဖစ္ျပီး ဟန္းဖုန္း၊ မုိဘုိင္း အမ်ားစီး စက္ဘီး ဝန္ေဆာင္မွု စသည္တုိ႔ျဖင္႔ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳး ေဆာင္ေပး ေနေၾကာင္း၊ လာမည္႔နွစ္တြင္ ေပတုိ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပစနစ္သည္ Belt and Roadတေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံနွင္႔ ေဒသမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ဝန္ေဆာင္မွုေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း ေပတုိ ျဂိဳဟ္တုလမ္းျပစနစ္ကုိ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရး၊ သစ္ေတာ္လုပ္ငန္း၊ ေဘးအနၱရာယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး စသည္႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံး ျပဳလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio