• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးတြင္ အင္တာနက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စကၠဴျပာစာတမ္း ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2017-12-06 15:15:24

     စတုတၳ အၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးကို  ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္က်ဲ႔က်န္းျပည္နယ္ ဝူးက်င္႔ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔သည္။ ၄ ရက္ေန႔က စတုတၳ အၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးသည္၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ကမၻာ႔ အင္တာနက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာနွင္႔ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ အင္တာနက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာစသည္႔ စကၠဴျပာစာတမ္း နွစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး၊  တစ္ကမၻာလံုး၏ အင္တာနက္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနနွင္႔ တရုတ္ျပည္အင္တာနက္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရသိရသည္။

ယင္းစကၠဴျပာစာတမ္း မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ အင္တာနက္ လုံျခံဳမႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြါးေရး၊ အင္တာနက္ မီဒီယာ၊ အင္တာနက္ နုိင္ငံေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခဲြေရး စသည္႔ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio