• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ စာတမ္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမွု စတင္ေၾကာင္း တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ား ေၾကညာရန္ လီေခ႔ခ်န္ တုိက္တြန္း

(GMT+08:00) 2017-11-13 21:03:33

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကုိ ဖိလစ္ပုိင္ နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး စင္တာ၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ စာတမ္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမွု စတင္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္သြယ္မွု အမ်ားစုသည္ ေတာင္ပင္လယ္မွ တဆင္႔ ျဖစ္ျပီး တရုတ္နုိင္ငံ အေမွ်ာ္လင္႔ဆုံး ကိစၥမွာ ေတာင္ပင္လယ္ ျငိမ္းခ်မ္း တည္ျငိမ္မွု ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ပင္လယ္ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွု ထိန္းသိမ္းရန္ တရုတ္ျပည္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တုိက္ရုိက္ ကာယကံရွင္ နုိင္ငံမ်ားနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ နယ္နိမိတ္နွင္႔ ပင္လယ္ အခြင္႔အေရး၊ အက်ိဳးစီးပြါးဆုိင္ရာ အျငင္းပြါးမွုကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားနွင္႔ ခ်စ္ၾကည္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးေသာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည္႔ သေဘာထားျဖင္႔ ေတာင္ပင္လယ္ ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မွု ေၾကညာစာတမ္းကုိ ဆက္လက္ ဘက္စုံ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရန္၊ ေတာင္ပင္လယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ တုိင္ပင္ ေဆြးေနြးမွုကုိ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ရရွိျပီး ေဆာင္ရြက္ေရးမူ မူေဘာင္သည္ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးမွု၏ အေရးၾကီး အဆင္႔ကာလဆုိင္ရာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၏ လာမည္႔အဆင္႔ကာလ စာတမ္း တုိင္ပင္ေဆြးေနြးမွု စတင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တရားဝင္ ေၾကညာရန္ တရုတ္ျပည္ဘက္က တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမွုမွတဆင္႔ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မွုနွင္႔ ယုံၾကည္မွုကုိ တုိးျမင္႔ေစရန္၊ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးျပီး တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္သည္႔ အေျခခံေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမူကုိ အျမန္ဆုံး ရရွိေစရန္၊ ယင္းကုိ ေတာင္ပင္လယ္ ျငိမ္းခ်မ္းမွု ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူ ျဖစ္ေစရန္ မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio