• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းပမာဏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၂၀၀၀ အထိ တိုးလာမည္

(GMT+08:00) 2017-10-12 14:17:44

    တရုတ္ႏိုင္ငံ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၁၁ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၌ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ၂၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စံျပအျဖစ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၀ ေလာက္ ပ်ိဳးေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု တရုတ္စီးပြားေရး ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio