• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ BRICSႏိုင္ငံမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင္႔ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယန္က်ယ္ခ်ီ မိတ္ဆက္ေပး

(GMT+08:00) 2017-09-07 16:44:51

      တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ယန္က်ယ္ခ်ီသည္ ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ၌ နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ BRICSႏိုင္ငံမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင္႔ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ေပးခ႔ဲေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

စီပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယန္က်ယ္ခ်ီက ရွမင္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ၅ႏိုင္ငံတို႔သည္ "BRiCS ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ မဟာဗ်ဴဟာ" လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အခြင္႔ေကာင္းအျဖစ္ ယူၿပီး စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အဆက္မျပတ္ ခိုင္မာနက္ရိႈင္းေစရန္ တြန္းအားေပးကာ "စီးပြားကုန္သြယ္ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းစဥ္"၊ "ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး စီမံခ်က္"၊ "ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းျပေျမပံု" အပါ အဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး " BRICSႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေငြေၾကး နယ္ပယ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယန္က်ယ္ခ်ီက ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ေန႔က BRICS ႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သစ္ အာဖရိက ေဒသ စင္တာကို ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ BRICS ေငြေၾကး စနစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရး ႀကီးသည့္ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း တက္လွမ္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ BRICSႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေခတ္မီ ဆန္းသစ္ တီထြင္ေရး ႀကံဆခ်က္ရွိသည့္ အျပင္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာတြင္လည္း တိုးတက္မႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၅ႏိုင္ငံတို႔သည္ "ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း"၊ "အြန္လိုင္းကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆိုျပဳခ်က္"စသည္မ်ားကို အတူ ေရးဆဲြခ်မွတ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ယန္က်ယ္ခ်ီက ေျပာၾကားသည္။

ရွမင္ ထိပ္သီးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ပဲြေတာ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍  ယန္က်ယ္ခ်ီက ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္  ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕၌ BRICSႏိုင္ငံမ်ား အားကစားပဲြေတာ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရုပ္ရွင္ပဲြကိုလည္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူး ဖလွယ္ေရးသည္ BRICS ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယန္က်ယ္ခ်ီက ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ "BRICS+" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႀကံဆခ်က္ကို တင္ျပၿပီး အီဂ်စ္၊ ဂီနီ၊ မကၠဆီကို၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သဘာပတိ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူကို ျပတ္ျပတ္သားသား စဲြကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈကို လက္တဲြ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပတ္သားေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ပြင္႔လင္းမႈ ရွိေသာ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္ ျပတ္သားေသာ သေဘာထား ရွိေၾကာင္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ ျပတ္သားေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio