• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အရည္အေသြး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2017-08-28 09:42:41

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ မၾကာမီက ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၾကီးမွဴး က်င္းပျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အင္အားေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အရည္အေသြး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ နယ္ပယ္တြင္ အားသာခ်က္မ်ားနွင္႔ ကိန္းေအာင္းထားေသာ စြမ္းအားမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကုိ စဲြေဆာင္နုိင္ေသာ အလုပ္တာဝန္ ခန္႔အပ္ေရး စနစ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အရည္ေသြး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး အတြက္ မူဝါဒ အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio