• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟုသုတ စင္တာ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2017-08-25 15:09:50

    မၾကာခင္က တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟုသုတ စင္တာကို  ပီကင္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထိုေန႔တြင္ပင္ "တရုတ္ျပည္၏ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ"ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

    ယင္းသည္ ကုလသမဂၢ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို တရုတ္ျပည္မွ အေရးႀကီးသည့္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၂ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကူတယ္ရက္စ္သည္ စင္တာ ဖြင္႔လွစ္ျခင္း အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို အသီးသီး ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

    "တရုတ္ျပည္၏ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ"သည္ ကမၻာေပၚက ကုလသမဂၢ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ ပထမဆံုး အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔အရ  လုပ္ပံုလုပ္နည္းႏွင္႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေပါင္းရံုးသံုးသပ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ပဏာမ ေအာင္ျမင္္မႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

    ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၄င္း၏ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ မေလွ်ာ႔သည့္ဇြဲျဖင္႔ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ တြင္က်ယ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးရွိကာ ပိုၿပီး ဆက္တိုက္ျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio