• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

"BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္"သည္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္တက် ရွိရန္ႏွင္႔ ခိုင္မာေစရန္ တြန္းအားေပးဟု တရုတ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-08-23 15:07:29

၂၀၁၇ခုႏွစ္ BRICSႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွမင္-ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းက က်င္းပခဲ႔ေသာ သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး တြင္ "BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္"ကို အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကမၻာေပၚက ပထမဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ သီးျခား စာတမ္း ျဖစ္ၿပီး BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

"BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္"ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔ ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ေဆြးေႏြးေရး ဒုcommissioner ဟူယင္ၾကည္က ၄င္းစီမံခ်က္သည္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဘက္စံု သံုးသပ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး မူဝါဒ မူေဘာင္၏ ပြင္႔လင္းမႈ၊  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြေရး အစီအစဥ္၏ တြင္က်ယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရည္အေသြး တိုးျမွင္႔ရန္တို႔ကို ရွင္း လင္းျပတ္သားစြာ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံခ်က္သည္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္ ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္တက် ရွိေရးႏွင္႔ ခိုင္မာေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ရံုသာမကဘဲ BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အဆင္႔သစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio