• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဒသတြင္း ျပႆနာႏွင္႔ ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ား အာရံုစိုက္

(GMT+08:00) 2017-08-09 15:31:32

အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားကို ယခုလ ၂ရက္ေန႔မွ ၈ရက္ေန႔အထိ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အျခား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ(10+1) ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံႏွင္႔ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား (10+3) ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္စသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ အတူတကြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈစသည္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေတာင္ပင္လယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီးေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္တဲြႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာကို တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘက္မ်ား အၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္တက္လွမ္းေစခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေသာ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိက ယခုႏွစ္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တြင္ အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံတို႔သည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေရာ၊ ေတာင္ပင္လယ္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာျခင္းႏွင္႔ ေကာင္းမြန္လာျခင္းကိုေရာ၊ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ ခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ေတာင္ပင္လယ္ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈမူေဘာင္ကိုပါ အျပည့္အဝ အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ တက္ႂကြေသာ သေဘာထားကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

   Webradio