• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းႏွင္႔ Belt & Road အဆိုျပဳခ်က္ ကို ဆက္ႏြယ္ရန္ အာဆီယံ တြန္းအားေပးလို

(GMT+08:00) 2017-07-17 17:09:56

        အာဆီယံ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ အလွည္႔က် သဘာပတိ အာဆီယံအဖဲြ႔ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ Elizabeth P. Buensucesoက အာဆီယံအဖဲြ႔၏ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းႏွင္႔ Belt & Road အဆိုျပဳခ်က္တို႔ကို ဆက္ႏြယ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံအဖဲြ႔သည္ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရးဘဏ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံစံု ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio