• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လာအို သဘာဝေဘးဒဏ္ အႏၲရာယ္ႏွင္႔ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ျပဳလုပ္ရန္ ကမၻာဘဏ္ ေထာက္ပံ႔

(GMT+08:00) 2017-07-14 18:24:07
    မၾကာခင္က ကမၻာဘဏ္ ဝါရွင္တန္ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာမ်ားအဖဲြ႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ငန္း(DRM)၏ လာအို အပိုင္း အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ကို ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ ေရအရင္းအျမစ္ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ငန္း(MIWRM) အတြက္ အပိုေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅သန္းကို ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း လာအို ႏိုင္ငံ Vinentian Times သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
   Webradio