• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ မူေဘာင္ကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳ

(GMT+08:00) 2017-05-19 10:02:27

တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ား ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မွု ေၾကညာစာတမ္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရး ၁၄ အၾကိမ္ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ေကြ႔ယန္ ျမိဳ႔၌ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ မူေဘာင္ကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ျပီး လာမည္႔အဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးမူဆုိင္ရာ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးေရးအတြက္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံကုိ ခ်ေပးလုိက္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အစည္းအေဝး အျပီးတြင္ တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး လ်ဴက်င္႔မင္နွင္႔ အာဆီယံ-တရုတ္ ဆက္ဆံမွု ညွိနွုိင္းေရးနုိင္ငံ ျဖစ္သည္႔ စင္ကာပူနုိင္ငံ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နွင္႔ ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ႔သည္။ လ်ဴက်င္႔မင္က၊ ယခုအၾကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ၃ ခု ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အထိ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းကုိ ဆန္းသစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ မူေဘာင္ကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လ်ဴက်င္႔မင္က၊ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးျပီး နုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တုိးျမွင္႔ရန္၊ ေတာင္ပင္လယ္ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွုကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းက၊ တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ား အေနနွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြါးမွုမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျဖရွင္းျပီး အက်ိဳးတူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္ဟုလည္း အေလးအနက္ ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

   Webradio