• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္း

(GMT+08:00) 2017-05-18 17:06:35

   

ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ကမၻာ႔ဘဏ္၏၂၀၁၆ခုႏွစ္ကစာရင္းအရ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဆင္းရဲသူဦးေရမွာ သန္း၇၀၀ခန္႔ရွိ သည္ဟုသိရသည္။အႀကီးဆံုးဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအေနႏွင္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲသူဦးေရမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၈၂သန္းေက်ာ္မွေန သန္း၄၀အထိ ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္အစုိးရ ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္ေရာက္သည္႔အခါ ဆင္းရဲသူဦးေရအားလံုး ပေပ်ာက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးစစ္ပြဲကို ေအာင္ ျမင္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မတူညီေသာဆင္းရဲသူအေပၚ မတူညီေသာ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးနည္းလမ္းက်င္႔သံုး ဟူေသာ မူဝါဒကို တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

   Webradio