• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေရွ႔အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ား စီးပြါးေရး အလားအလာ ေကာင္းမြန္

(GMT+08:00) 2017-04-20 10:47:25

ကမၻာ႔ဘဏ္မွ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေသာ အေရွ႔အာရွနွင္႔ ပစိဖိတ္ေဒသ နွစ္ဝက္တာ အစီရင္ခံစာတြင္၊ နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔၏ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအားေကာင္းျခင္းနွင္႔ ကမၻာ႔ စီးပြါးေရး တျဖည္းျဖည္း နာလန္ ျပန္ထူလာျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ အေရွ႔အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ား၏ လာမည္႔ ၃ နွစ္အတြင္း စီးပြါးေရး အလားအလာမွာ ေကာင္းမြန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြါးေရး ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး လုပ္သားမ်ား၏ ဝင္ေငြလည္း တုိးမ်ားလာသည္နွင္႔အမွ် အေရွ႔အာရွေဒသတြင္ ဆင္းရဲသူနွုန္းမွာ ဆက္လက္ က်ဆင္းသြားနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ဟု တရုတ္ စီးပြါးေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ စားသုံးမွုနွင္႔ ဝန္ေဆာင္မွုကုိ အေလးထားမည္ ျဖစ္ျပီး တုိးတက္နွုန္း တစ္ခုလုံး ဆက္လက္ ေလ်ာ႔နည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းမွာ ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ အၾကီးစား စီးပြါးေရး အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ နုိင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ၄ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း ရွိရာမွေန၍ ၅ ရာခုိင္နွုန္းအထိ အနည္းငယ္ တုိးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္လည္း ၅ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္းအထိ တုိးသြားဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ အေရွ႔အာရွနွင္႔ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၇ ခုနွစ္နွင္႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ စီးပြါးေရး တုိးတက္နွုန္းမွာ ၆ ႔၂ ရာခုိင္နွုန္းနွင္႔ ၆ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း အသီးသီး ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

   Webradio