• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုကုိ ေထာက္ခံမည္

(GMT+08:00) 2017-03-29 10:15:50

တရုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္၊ စက္မွုနွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔သည္ မၾကာမီက ေငြေၾကးနယ္ပယ္အရ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ေရးကုိ ေထာက္ခံျခင္း လမ္းညႊန္စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ - တရုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ၂၀၂၅- အမည္ ျဖစ္သည္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ေရး ပထမ ဆယ္နွစ္တာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အင္အားေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ အျဖစ္ ထူေထာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အၾကံေပးေကာ္မတီဝင္၊ တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယံ အသင္းၾကီးမွ အသင္းဝင္ မစၥတာ လီပုိဟူက၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္းသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ အင္တာနက္၊ စမတ္ က႑စုံ ျဖစ္ေအာင္ အဆင္႔ ျမွင္႔တင္ ေနသျဖင္႔ အေဆာက္အအုံ အေျမာက္အမ်ား ဆန္းသစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္ျခံေျမ အပါအဝင္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားနွင္႔ နွုိင္းယွဥ္ပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မွု၏ အစြန္းအျမတ္သည္ မျမင္႔ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကီးစား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေစ အေသးစားနွင္႔ အလတ္သား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေစ ေငြရင္း ရရွိရန္ အသင္႔အတင္႔ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေငြေၾကးအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုကုိ ဦးစားေပး ေထာက္ခံျခင္းသည္ လြန္စြာ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ နုိင္ငံက နုိင္ငံၾကီး အျဖစ္မွေန အင္အားေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အေရးၾကီး အေျခခံပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio