• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးျပီး ျမစ္တေလွ်ာက္ နုိင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ ထူေထာင္

(GMT+08:00) 2017-03-24 09:07:03

ယခုနွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔သည္ လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ၁ နွစ္ျပည္႔ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပထမအၾကိမ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကုိ တရုတ္ျပည္ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ စမ္းယာ႔ျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာနွင္႔ ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ယင္း အမ်ိဳးအစားသစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စနစ္ ထူေထာင္ျခင္းကုိ ပူးတဲြ ေၾကညာခဲ႔ၾကသည္။

တစ္နွစ္အတြင္း လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတြင္ အေရးၾကီး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔သည္။ ပထမ အေနနွင္႔ စနစ္ ထူေထာင္မွု ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ ျပည္႔စုံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ကုိ ထူေထာင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး၊ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား အစည္းအေဝးနွင္႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးမ်ား အပါအဝင္ အဆင္႔ေပါင္းစုံ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္မူေဘာင္ကုိ မိမိတုိ႔ လက္တဲြ ဖဲြ႔စည္းခဲ႔ၾကသည္။

ဒုတိယအေနနွင္႔ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အေျခခံ ပုိမုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမ အၾကိမ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ေသာ အေစာပုိင္း ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင္႔ ကမ္းလမ္းခ်က္မ်ား၏ အမ်ားစုကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီ ျဖစ္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

တတိယ အေနနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ကြန္ရက္ကုိ ထူေထာင္ျပီး ရွင္သန္ေသာ တြန္းအားကုိ ထည္႔သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွုသည္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွိဳင္းေစေရးဆုိင္ရာ အေရးၾကီး တြန္းအားပင္ ျဖစ္ျပီး ေဒသတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ ထိေရာက္ေသာ တြန္းအား တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳ အေနနွင္႔ ေငြေၾကး အေထာက္အကူေပးျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အာမခံ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမ အၾကိမ္ လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္းျမစ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က တရုတ္နုိင္ငံသည္ လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္းျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ရန္ပုံေငြကုိ သီးသန္႔ ထားရွိမည္ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ျဖင္႔ ၆ နုိင္ငံတုိ႔ တင္ျပေသာ အလတ္စားနွင္႔ အေသးစား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံမည္ဟု ေဖၚျပခဲ႔သည္။

ပဥၥမ အေနနွင္႔ အရပ္ဖက္ ကူးလူးဖလွယ္မွု နက္ရွိဳင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္းျမစ္ ယဥ္ေက်းမွု ထြန္းကားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တြန္းအားေပးျခင္းသည္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပေသာ အာရွ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း ထူေထာင္ေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔က် ေဖၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၆ နုိင္ငံတုိ႔ ခုိင္မာေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံနွင္႔ ျပင္းျပေသာ ဆနၵကုိ ျပသေနသည္။

လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ OBOR ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ အေရးၾကီး ပလက္ေဖါင္း ျဖစ္သည္။ လမ္ဆန္ျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ အမ်ိဳးအစားသစ္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းနုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု ဆုိင္ရာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စူးစမ္းျခင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေရး၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မွုကုိ အျမဳေတအျဖစ္ ထားသည္႔ အမ်ိဳးအစားသစ္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမွု ထူေထာင္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းသည္ လက္ရွိ ေဒသတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စနစ္ကုိလည္း ျဖည္႔စြက္ေပးမည္။

   Webradio