• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား၏ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မွုသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန ပုိမုိ တင္းမာလာေစ

(GMT+08:00) 2017-03-17 10:43:43

Foal Eagie နွင္႔ Key Resolve အမည္ ျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယားတုိ႔၏ နွစ္ပတ္လည္ ပူးတဲြ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔ပဲြကုိ လ်ာထားသည္႔ အတုိင္း ယခုလတြင္ စတင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ယခုအၾကိမ္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ပဲြသည္ အတုိင္းအတာ အရ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္မ်ားအတြင္ အၾကီးမားဆုံး ျဖစ္ျပီး အသုံးျပဳသည္႔ လက္နက္ တပ္ဆင္မွု ေခတ္မီေရးအဆင္႔အတန္းသည္လည္း မၾကံဳစဖူးပင္ ျဖစ္သည္။ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ရွဳပ္ေထြး တင္မာလာေနသည္႔ ခုလုိ အခ်ိန္တြင္ ယင္း စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ပဲြမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီး အာရုံစူးစုိက္ရာ ျဖစ္လာပါသည္။

အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယားတုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယား၏ န်ဴကလီးယား ျခိမ္းေျခာက္မွုကုိ အေၾကာင္းျပျပီး ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ စစ္ဆင္နဲႊရန္ စီမံကိန္းကုိ အဆက္မျပတ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေနသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးနွင္႔ န်ဴကလီးယားမဲ႔ ျဖစ္ေစေရး ရွဳေထာင္႔မွေန၍ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မွုကုိ မသုံးသပ္ဘဲ အေရးယူမွုနွင္႔ ဖိအားေပးမွုသည္ အျပိဳင္အဆုိင္မ်ားတြင္ အားသာခ်က္ ရနုိင္ရန္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယားတုိ႔သည္ ယင္းကုိ အေၾကာင္းျပျပီး သာဒ္ ဒုံးဖ်က္စနစ္ကုိ ျဖန္႔ခ်သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံက ေျမာက္ကုိးရီးယား န်ဴကလီးယား ပုိင္ဆုိင္ရန္ကုိ အဟန္႔အတား မျပဳသျဖင္႔ ၄င္းတုိ႔ မတတ္သာပင္ သာဒ္ စနစ္ကုိ ျဖန္႔ခ်ရသည္ဟုလည္း ဝါဒ ျဖန္႔ၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင္႔ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္သည္ အေမရိကန္နွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား အၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွု ကင္းမဲ႔ျခင္းနွင္႔ ေတာင္ေျမာက္ကုိးရီးယားအၾကား အခ်ိန္ၾကာရွည္ေသာ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ူကလီးယား ျပႆနာ၏ အစိတ္အပုိင္းနွင္႔ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ဘဲ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယားမဲ႔ ျဖစ္ေရးကုိ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးသူ ျဖစ္သည္။ သာဒ္ စနစ္သည္ တရုတ္ျပည္၏ တရားမွ်တေသာ နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ အနၱရာယ္ ျဖစ္နုိင္သျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ယင္းအေပၚ လက္လႊတ္စပယ္ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။

   Webradio