• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တရုတ္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2017-03-02 09:50:01

တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ အင္တာနက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရုံးတုိ႔သည္ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တင္ျပျပီး အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ပထမဆုံး အၾကိမ္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ ယင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက ေဆြးေနြးမွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု မွတဆင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းျပီး လုံျခံဳေသာ၊ တံခါးဖြင္႔ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စနစ္တက် ျဖစ္သည္႔ အင္တာနက္ကုိ လက္တဲြ ထူေထာင္ရန္ ဆနၵကုိ ျပသထားေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။

အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ ထားျပီး၊ အင္တာနက္ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း ထူေထာင္ေရးကုိ ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ ထားကာ၊ နုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီး အေနနွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မွု၊ အတူတကြ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ညီမွ်စြာ အက်ိဳးရွိေစရးမူနွင္႔အညီ ေဆြးေနြးမွု၊ ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးရန္ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္က တရုတ္ျပည္ ဝူက်င္႔ျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ကမၻာ႔ နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအား ေပးျပီး အင္တာနက္ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ လက္တဲြ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ဖူးသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio