• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀ သန္း ဆက္လက္ ေလ်ာ႔နည္းသြားမည္

(GMT+08:00) 2017-02-27 09:40:40

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ရုံးမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀ သန္း ဆက္လက္ ေလ်ာ႔နည္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္တြင္ လ်ာထားသည္႔ အတုိင္း ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္နုိင္ရန္ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာမီက ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးရုံး ဒုဥကၠ႒ အုိခ်င္ဖိန္က၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေသးေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ မိမိတုိ႔သည္ စိစစ္ေရးနွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္မ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

အုိခ်င္ဖိန္က၊ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မဟုတ္ဘဲ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ နယ္ပယ္သစ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြရင္းနွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလာျခင္းသည္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းေကာင္း ဖန္တီး ေပးသည္႔အျပင္ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအား တုိးျမွင္႔ေရးအတြက္လည္း အေျခအေနေကာင္း ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio