• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ထိုင္းႀကိဳဆို

(GMT+08:00) 2017-02-24 15:53:01

One Belt and Road မဟာဗ်ဴဟာကို တြန္းအားေပးသည္ႏွင္႔ အမွ် ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ တရုတ္ ကုမၸဏီ၊ အထူးသျဖင္႔ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ားသည္ One Belt and Roadတေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵရွိလာေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ တရုတ္ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေရးတြင္ ေစ်းကြက္၊ နည္းပညာႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ားစြာႀကံဳေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရုတ္ျပည္မွ ပထမဆံုးဘဏ္ ျဖစ္သည့္ တရုတ္ဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ တရုတ္အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး ၄င္းတို႔ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင္႔အလမ္း ဖန္တီးေပးကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူးညီပ႔ံပိုးမႈေပးသည့္အေနျဖင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ေအာင္သြယ္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစုိးရသည္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အေသးစားႏွင္႔ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲေစေရး အတြက္ အခြင္႔အလမ္း ဖန္တီးေပးမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။  

   Webradio