• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

WTOကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရး စာခ်ဳပ္ တရားဝင္ အာဏာတည္

(GMT+08:00) 2017-02-24 15:52:28

ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔(WTO) ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ ရိုဘယ္တို အာဇယ္ဗီဒိုက ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ WTOကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ အဖဲြ႔ဝင္ ၃ပံု၂ပံုမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းမ်ား ရရွိၿပီး တရားဝင္ အာဏာတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ အပိုင္း၃ပိုင္း၊ ပုဒ္မ ၂၄ခု၊ ကုန္ပစၥည္း ဝင္ထြက္ေရြ႕လ်ားမႈ အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး အလုပ္ တြင္က်ယ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး စသည္တို႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္း အဝင္အထြက္ အစီအစဥ္ လြယ္ကူေစေရးႏွင္႔ ၄င္းအစီအစဥ္ ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားအား အျခား အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင္႔ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေစေရးစသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းပါးဆံုး အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အထူးအခြင္႔အေရးႏွင္႔ မတူျခားနားသည့္ အခြင္႔အေရးမ်ား ေပးရန္ အျပည့္အဝ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

WTOကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္က ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဒိုဟာအခ်ီ ေဆြးေႏြးပဲြ စတင္ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ မွတ္တိုင္လို႔ ဆိုရမည့္ တိုးတက္မႈလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

 

 

   Webradio