• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စက္ရုံနွင္႔ ေစ်းတန္း မ်ားစြာကုိ ပီကင္းမွေန ေရႊ႔ေျပာင္း

(GMT+08:00) 2017-02-21 09:58:41

လြန္ခဲ႔သည္႔ ၃ နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ ပီကင္းျမိဳ႔၊ ထ်န္က်င္းျမိဳ႔နွင္႔ ဟုိေပ ျပည္နယ္တုိ႔သည္ ျမိဳ႔ေတာ္ စီးပြါးေရးဇုန္ အမည္ ျဖစ္သည္႔ စီးပြါးေရး ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မွု လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ရာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ နုိင္ငံေတာ္၏ အေရးၾကီး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပီကင္းျမိဳ႔၊ ထ်န္က်င္းျမိဳ႔နွင္႔ ဟုိေပျပည္နယ္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မွုလုပ္ငန္းရုံး အျမဲတမ္း ဒုဥကၠ႒ ဝမ္ဟုိင္ခ်င္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၃ နွစ္အတြင္း ရုိးရုိးသာမန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၁၃၄၁ ခုနွင္႔ ေစ်းတန္း ၃၅၀ ခုကုိ ပီကင္းမွေန ေရႊ႔ေျပာင္းေပးခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပီကင္းျမိဳ႔ အျမဲတမ္းေနထုိင္သူ ဦးေရ ပမာဏနွင္႔ တုိးနွုန္းမွာ ၂ နွစ္ ဆက္တုိက္ က်ဆင္း လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ျဖင္႔ ဗဟုိ နုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ပီကင္းျမိဳ႔၊ ထ်န္က်င္းျမိဳ႔နွင္႔ ဟုိေပျပည္နယ္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မွုလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ရႊီေရွာက္ရွီက၊ ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ လူဦးေရ အလြန္အကံ်ဳ ထူထပ္ျပီး ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆုိ႔မွု အေျခအေန တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးလာကာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ဖိအားလည္း လြန္စြာ ၾကီးမားေနေၾကာင္း၊ ပီကင္းျမိဳ႔၏ ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္ မလိုအပ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္ ပီကင္းျမိဳ႔၊ ထ်န္က်င္းျမိဳ႔နွင္႔ ဟုိေပျပည္နယ္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ ေသာ႔ခ်က္က် ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio