• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္အနာဂတ္လမ္းေပၚရွိ မယိမ္းမယုိင္၃ရပ္ကို ရွီက်င္႔ဖိန္ထပ္မံေျပာဆုိ

(GMT+08:00) 2015-03-28 16:42:13

တရုတ္ႏုိ္င္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယေန႔၂၈ရက္ေန႔က ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္၂၀၁၅ခု

ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ရာတြင္  တရုတ္

အနာဂတ္လမ္းေပၚရွိ မယိမ္းမယုိင္၃ရပ္ကို ထပ္မံေျပာဆုိခဲ႔သည္ဟုတရုတ္သတင္းဌာနမွ

သတင္းအရသိရသည္။

ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို စြဲကုိင္သည္႔စိတ္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္မယိမ္းမယုိင္၊ အတူတကြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို စြဲကုိင္သည္႔

အေတြးအေခၚ မယိမ္းမယုိင္ႏွင္႔ အာရွပစိဖိတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို စြဲကိုင္သည္႔မူဝါဒမယိမ္းမယိုင္ဆုိေသာမယိမ္းမယုိင္၃ရပ္ကုိေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio