• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2015-03-13 16:58:02

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယမန္ေန႔၁၂-ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ ၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ရာ၌၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈-ၾကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ၊ ၁၈-ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ တတိယအၾကိမ္နွင္႔ စတုတၴအၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးမ်ား၏ အနွစ္ သာရအတိုင္း ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ျပီး၊ တိန္ေရွာင္ဖိန္-သေဘာ တရား၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ-၃ရပ္နွင္႔ သိပၸံနည္းက်စြာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးသေဘာတရားမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ထားကာ၊ အသင့္အတင့္ ေခ်ာင္လည္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဘက္စံုထူေထာင္ေရး၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ဘက္စံုေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရး၊ ဥပေဒနွင္႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စံုစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ ပါတီလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ဘက္စံုၾကပ္မတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္း အရ သိရသည္။

   Webradio