• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၅-ခုနွစ္ ဗဟိုနွင္႔ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔စီးပြားေရးကို ပံုေဖာ္

(GMT+08:00) 2015-03-13 16:54:00

ယမန္ေန႔ ၁၂-ရက္ေန႔က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၄-ခုနွစ္ တရုတ္ ဗဟိုနွင္႔ ေဒသႏၱရ ဘတ္ဂ်က္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနနွင္႔ ၂၀၁၅-ခုနွစ္ ဗဟိုနွင္႔ ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဘ႑ေရးနွင္႔ စီးပြားေရးေကာ္မရွင္၏ စိစစ္ေရးအစီရင္ခံစာ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ တင္ျပခဲ႔ေသာ ၂၀၁၅-ခုနွစ္ ဗဟိုနွင္႔ ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းသည္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီတင္သြင္းခဲ႔ေသာ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူသည္႔ လုပ္ငန္း အေျခခံအနွစ္သာရကို ပံုေဖာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းကို ကိုးကား၍ စီအာအိုင္သတင္း အရသိရသည္။

   Webradio