• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

CPPCC ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးရုပ္သိမ္း

(GMT+08:00) 2015-03-13 16:32:50

၁၂-ႀကိမ္ေျမာက္ CPPCC ေခၚ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ဒီေန႔၁၃-ရက္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ပီကင္းၿမိဳ႕မွာ ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။

စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတို႔ကို စြဲကိုင္ျခင္းဟာ ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံ စနစ္ရဲ႕ ရိုးရာအစဥ္အလာျဖစ္ရံုသာမကဘဲ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုင္းေရးျပည္ရာမွာ ပါဝင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ CPPCC အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီရဲ႕လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာနဲ႔ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာေတြကို စိစစ္ေဆြးေႏြးရာမွာေရာ၊ ၁၂-ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ေခၚ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရာမွာပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားဟာ ပြင့္လင္းတဲ့စိတ္သေဘာထားနဲ႔ တိုင္းေရးျပည္ရာမွာ ပါဝင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကံဉာဏ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၃- ခုေျမာက္၅-ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲဖုိ႔အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းမႈ၊ ပိုးလမ္းမႀကီးစီးပြားေရး စႀကၤန္နဲ႔ ၂၁-ရာစုႏွစ္ပင္လယ္ျပင္ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ေရး၊ ပီကင္းၿမိဳ႕၊ ထ်န္ကင္းၿမိဳ႕ နဲ႔ ဟုိေပျပည္နယ္တေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ယန္စီျမစ္ စီးပြားေရးစႀကၤန္တည္ေဆာက္ ေရးဆိုတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ၃-ခုကို အာရံုစိုက္မႈ၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္အေကာက္နဲ႔ ေငြေၾကး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစတာေတြကို ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အဆိုျပဳမႈ၊ ပါတီလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ဘက္စံုၾကပ္မတ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရး၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စတဲ့ျပည္သူလူထုေတြ အာရံုစိုက္ၾကတဲ့ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစမႈနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားဟာ အဆိုျပဳခ်က္၁-ေထာင္ေလာက္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ အတိုင္ပင္ခံစနစ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဘဝမွာ အစားထိုးမရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခန္း က႑ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီႏွစ္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဘက္စံုေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်တဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီႏိုင္ငံေတာ္ကိုဘက္စံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္သလို ၁၂- ခုေျမာက္၅-ႏွစ္စီမံကိန္းက်င့္သံုးတဲ့ ေနာက္ဆံုးႏွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ CPPCC ေကာ္မတီဝင္ မ်ားဟာ အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို စုစည္းၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အထက္သို႔ တင္ျပၿပီး ေအာက္ေျခအေတြ႔အႀကံဳေတြကို သိပၸံနည္းက်စြာေပါင္းရံုးသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပါတီနဲ႔အစိုးရဆီကို အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းေတြ တင္သြင္းၾကပါတယ္။

၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္မွာ တရုတ္ျပည္ဟာ အသင့္အတင့္ေခ်ာင္လည္တဲ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းကို ဘက္စံုထူေထာင္ၿပီးစီးလိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေခတ္မီေရး အဆင့္ အတန္းကို ဘက္စံုျမွင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္႔အတင္႔ေခ်ာင္လည္တဲ႔လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔ အစည္းကို ဘက္စံုထူေထာင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဘက္စံုေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရး၊ ဥပေဒ နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပါတီလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ဘက္စံုၾကပ္မတ္ ေရးဆိုတဲ႔ဘက္စံုေလးရပ္မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးလိုပါက ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္နဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေခတ္မီေရးဟာ အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးပါလိမ္႔မယ္။

 

 

   Webradio