• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြါးေရး တေျပးညီျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးသင္႔

(GMT+08:00) 2014-11-06 14:09:37

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအပက္အဖဲြ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ လွုပ္ရွားမွုမ်ားကုိ ၅ ရက္ေန႔က ပီကင္းမွာ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရး တေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ဟာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အာရုံစူးစိုက္ရာကိစၥ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ဝက္ဘဆုိဒ္မွ သတင္းအရ သိရပါတယ္။

ေဒသတြင္း စီးပြါးေရး တေျပးညီျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးေရးဟာ ဒီနွစ္ ေအပက္ အစည္းအေဝးမွာ အဓိက ေဆြးေနြးမယ္႔ အေၾကာင္းအရာ သုံးခုထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုနွစ္က အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ေအပက္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးမွာ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ မတုိင္ခင္မွာ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မွုနဲ႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည္႔နွစ္က ဂ်ပန္နုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ေအပက္အစည္းအေဝးမွာလည္း ေဒသတြင္း စီးပြါးေရး တေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ တြန္းအားေပးေရးကိစၥကုိ အေလးထား ေဆြးေနြးခဲ႔ျပီး အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ဟာ အနာဂတ္ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေဖၚျပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဒီအၾကိမ္ ေအပက္အစည္းအေဝးမွာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ လက္ေတြ႔က် ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ျပီး သက္ညွာေထာက္ထားတဲ႔၊ တံခါးဖြင္႔ျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိတဲ႔ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ထူေထာင္ျခင္းဟာ အဖဲြ႔ဝင္ စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ားကုိ ပုိမုိမ်ားျပားတဲ႔ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ခံစားေစနုိင္မွုာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသက လြတ္လပ္တဲ႔ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ေတြထဲဟာ မတူျခားနားတဲ႔ စံခ်ိန္စံနွုန္း ကုိယ္စီရွိျပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သြက္လက္စြာ စီးဆင္းမွု အေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ ညီညြတ္ျပီး တံခါးဖြင္႔တဲ႔ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းဟာ ေစ်းကြက္ရွင္သန္ေရးနဲ႔ စီးပြါးေရး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရး ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီပါေၾကာင္း ယူဆၾကပါတယ္။

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြါးခဲ႔ျပီးေနာက္ ေအပက္အဖဲြ႔ဝင္ စီးပြါးေရး အုပ္စုမ်ားဟာ စီးပြါးေရး တုိးတက္မွု ေနွးေကြးလာတဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွာ ထြန္းသစ္စ စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ားရဲ႔ စီးပြါးေရး ျမန္နွုန္းျမွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဆင္႔ကာလ ျပီးဆုံးျပီ ျဖစ္ျပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသြင္ပုံစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ရင္႔က်က္ျပီး ေစ်းကြက္မ်ားရဲ႔ နာလန္ျပန္ထူေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ေနွးေကြးျပီး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး နယ္ပယ္သစ္ေတြကုိ ရွာၾကံဖုိ႔ လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ အဲဒီ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းလုိရင္ ေအပက္အဖဲြ႔ အတြင္းပုိင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ျပဳလုပ္ရမယ္႔အျပင္ အျပင္ပုိင္းမွာ တံခါးဖြင္႔ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာရွ ပစိဖိတ္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ျခင္းဟာ အဖဲြ႔ဝင္စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ားအတြက္ အတြင္းပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးနုိင္မယ္႔အျပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ေငြရင္းနဲ႔ သယံဇာတ ေထာက္ပံ႔မွုေတြကုိလည္း ဖန္တီးေပးနုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ႔အျပင္ တံခါးဖြင္႔ေရး အတြက္ တည္ျငိမ္တဲ႔ ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးနုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြက သုံးသပ္ထားပါတယ္။

တရုတ္နုိင္ငံဟာ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြါးေရး တေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ကုိ တေလွ်ာက္လုံး အားေပးေထာက္ခံျပီး တေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ တြန္းအားေပးေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိနုိင္မယ္႔ အစီအစဥ္မွန္သမွ် အေပၚ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း တံခါးဖြင္႔ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံဟာ အာရွ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရးဘဏ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ ေငြရင္းထုတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

   Webradio