• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဥပေဒနဲ႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ တရုတ္ပံုစံ ႏိုင္ငံအသီးသီး အသိအမွတ္ျပဳမွာလို႔ တရုတ္ ယံုၾကည္

(GMT+08:00) 2014-10-31 17:00:27

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ တရားေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ရံုးမွ တာဝန္ခံ က်န္းေဝက မေန႔ ၃၀ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာေတြကို ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်က္ပါ အေရးႀကီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔တယ္။ သူက တရားေရး နယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ တရားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္နဲ႔ တရားေရး အာဏာ က်င္႔သံုးေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေလးနက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုရွိျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိျခင္းနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ႏိုင္ေခ်ကို အေလးထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒနဲ႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ တရုတ္ပံုစံကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက အသိအမွတ္ျပဳမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားတယ္။

ဥပေဒနဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခင္က ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးရဲ႕ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်က္ အေပၚ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔ဟာ အာရံုစိုက္ၾကတယ္။ အဲဒါဟာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ပထမဆံုး သီးသန္႔ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်က္ ျဖစ္တယ္။

က်န္းေဝက တရားေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္တာနဲ႔အမွ် ဘက္စံု အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုကေန စီမံခန္႔ခဲြမႈကို အားသစ္ ေလာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်က္ အစီအစဥ္ေတြဟာ တရားေရး ဆိုင္ရာ သမာသမတ္က်ေရး အေပၚ လူအမ်ားရဲ႕ လိုအပ္မႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရး အေပၚ လူအမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အျပည့္အဝ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း၊ အဲဒီ အစီအစဥ္ေတြဟာ တရားေရးဆိုင္ရာ သမာသမတ္က်မႈ အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိတဲ႔(သို႔) တရားေရး က်င္႔သံုးႏိုင္စြမ္း အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ရွိတဲ႔ ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲတဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သေဘာတူညီမႈ လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္တဲ႔ ကိစၥေတြကို အရင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ႔ ကိစၥေတြကို အရင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ အျမန္ဆံုး ရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားတယ္။

လက္ရွိ တရားေရး အေျခအေနကို ၾကည့္ရင္ ျပည္သူတို႔ဟာ တရားေရး စံညႊန္း၊ သမာသမတ္က်မႈနဲ႔ သန္႔စင္မႈ မရွိျခင္း အေပၚ မ်ားစြာ မေက်မနပ္ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင္႔ မတရားျပစ္ဒဏ္ ခံရတဲ႔ အမႈနဲ႔ တရားေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အေပၚ ပိုမို ႀကီးမားတဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းေဝက မတရားျပစ္မွားဒဏ္ ခံရတဲ႔ အမႈ ျဖစ္ေပၚတဲ႔ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားႀကီး ရွိေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုအမႈေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ်က္မွာ အစကတည္းက အျဖစ္မွန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိတဲ႔ အမႈနဲ႔ အေထာက္အထား မျပည့္စံုတဲ႔ အမႈေတြကို စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ အစီအစဥ္ထဲ မပါေစဖို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကဒါရဲ႕ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ဆိုင္ရာ တင္ျပေရး၊ အေၾကာင္းၾကားေရးနဲ႔ အေရးယူေရး စနစ္၊ အမႈေတြမွာ တရားေရး လုပ္ငန္းဌာနက ဝန္ထမ္းရဲ႕ ဝင္စြက္ျခင္းဆိုင္ရာ တင္ျပေရးနဲ႔ အေရးယူေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေျပာၾကားတယ္။

ဒါ႔အျပင္၊ သူက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဥပေဒ အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒကို အရင္ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လက္ရွိ ဥပေဒေတြကို ေဖာက္ဖ်က္မႈ မလုပ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားတယ္။

   Webradio